Odpowiadający zasób

Kwasy i zasady w teorii Brønsteda. Autodysocjacja wody

Składa się z zasobów:

Reakcje zobojętnienia zachodzące  nie tylko w roztworze wodnym

Kwasy i zasady według teorii Brønsteda

Sprzężone kwasy i zasady

Reakcje kwas-zasada zachodzące  bez udziału wody

Autodysocjacja wody

Związek pomiędzy stężeniami jonów wodorowych i wodorotlenkowych