Odpowiadający zasób

Budowa atomu

Składa się z zasobów:

Wewnętrzna struktura atomu

Właściwości cząstek elementarnych

Liczba atomowa i liczba masowa

Izotopy

Spektroskopia masowa pierwiastków

Względna zawartość izotopów  a widma masowe

Względna masa atomowa i względna masa cząsteczkowa